Vraaghoek

Bij Digibende houden we van duidelijkheid. In het onderstaand overzicht tref je veelgestelde vragen en antwoorden.

Is iets toch onduidelijk, neem dan gerust contact met ons op. We helpen graag verder.

Algemeen

Digibende is geschikt voor elke jongere die sterke interesse heeft in de digitale wereld en die zichzelf graag wil ontwikkelen in een leeromgeving die past bij zijn of haar persoonlijke behoeften. Ook is Digibende ingericht op jongeren die om uiteenlopende redenen, al dan niet tijdelijk, onvoldoende aansluiting vinden op andere plekken, zoals op school of op een werkplek. Digibende sluit aan bij jongeren van 12 tot 28 jaar.

Een aanmelding begint bij een kennismakingsgesprek. Een kennismakingsgesprek is een vrijblijvende gelegenheid om – over en weer – kennis te maken en waar onderzocht kan worden of Digibende een passende oplossing is. Een afspraak voor een kennismakingsgesprek kan gemaakt worden via de knop “Aanmelden”, via de contactpagina of telefonisch.

Tijdens je kennismaking bij Digibende ga je in gesprek met doorgaans twee medewerkers. Dit kan zijn met een pedagoog, een orthopedagoog of met een vestigingsverantwoordelijke. Je kunt er voor kiezen om alleen naar de afspraak te komen, maar je mag ook een of meerdere personen meenemen zoals een coach of (ambulant) begeleider, een consulent, of je ouder(s) of opvoeder(s). Als je meer dan twee mensen meeneemt vragen we je dit vooraf aan ons door te geven zodat er rekening wordt gehouden met de gespreksruimte.

Digibende wil jou tijdens de afspraak graag beter leren kennen. Er worden daarom vragen gesteld over jou, over jouw ervaringen met bijvoorbeeld school of werk en hoe jouw leven er uit ziet. Als je iets liever niet wil vertellen is dat geen probleem, dan geef je dat gewoon even aan.

Ook krijg je de gelegenheid vragen te stellen over Digibende en om rond te kijken. Iemand van Digibende zal je een rondleiding geven.

Tijdens het gesprek wordt onderzocht of Digibende passend is. Als blijkt dat dit het geval is en jij geeft aan je te willen aanmelden bij Digibende, wordt een verslag gemaakt van het gesprek dat jou wordt toegestuurd. Je geeft aan of je het eens bent met het verslag of dat je hier aanpassingen in wil zien.

Dat je mag deelnemen aan Digibende is op dat moment meestal nog niet gegarandeerd. Dit is altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van een plek bij Digibende en kan ook afhankelijk zijn van goedkeuring van derden zoals een gemeente of een school. Een onderbouwing wordt geschreven aan de hand van het verslag, zodat eventuele goedkeuring kan worden verkregen. Hier kan enkele weken overheen gaan.

Digibende is het hele jaar geopend. In de vakanties kan een aangepast programma worden geboden omdat dit ook het moment is dat sommige medewerkers van Digibende gefaseerd op vakantie zijn.

Digibende is geen regulier noch speciaal onderwijs. Toch wordt er bij Digibende volop geleerd en ontwikkeld en wordt Digibende regelmatig door scholen, onderwijs-samenwerkingsverbanden en leerplicht ingezet als alternatief – voltijds of deeltijd – en ook als zodanig erkend.

 

Naast het vakinhoudelijke projectmatige aanbod, de primaire activiteit van Digibende, kan ondersteuning worden geboden door interne (ortho-)pedagogen.

 

Door het specifieke aanbod en unieke karakter kan Digibende niet eenduidig in een bestaand kader worden gevat.

Digibende kan beschouwd worden als een rijke leer- en ontwikkelomgeving voor jongeren die (tijdelijk) beter tot ontwikkeling komen wanneer ze mogen leren op een niet-schoolse manier.

We noemen Digibende zelf graag een ontwikkelingsgelegenheid.

Digibende heeft geen vaste startmomenten. Dit betekent dat er gedurende het jaar op elk moment kan worden gestart. Omdat Digibende plek biedt aan een beperkt aantal deelnemers kan er wel soms sprake zijn van een wachtlijst.

School

Ja. Wanneer het volgen van school met de juiste ondersteuning haalbaar en mogelijk is, stimuleert Digibende dit altijd. Er wordt vaker voor gekozen om Digibende naast school in te zetten. Een deel van de week gaat de jongere dan naar Digibende en een ander deel van de week naar school. In de praktijk blijkt dit een positief effect te hebben: wanneer iemand goed in zijn of haar vel zit is het gemakkelijker om te presteren daar waar het eerder misschien niet goed wilde lukken.

 

Digibende werkt in dat geval ook samen met school: er wordt gewerkt aan gezamenlijke doelstellingen en er vindt periodiek afstemmingsoverleg plaats. Ook komt het voor dat een jongere alleen tijdens de schoolvakanties deelneemt aan Digibende, mits dit een passende oplossing is voor het vraagstuk van de deelnemer. Denk hierbij aan het behoud van structuur, ritme en regelmaat of het voorkomen van sociaal isolement.

Ja. Digibende kan ingezet worden als veilige omgeving om te werken aan persoonlijke vaardigheden zoals structuur, ritme en regelmaat. Ook kan er worden gewerkt aan het opdoen van succeservaringen en het bouwen aan zelfvertrouwen. Het verkennen van vakrichtingen binnen de ICT behoort ook tot de mogelijkheden. Digibende kan dienen als opstap naar gecoördineerde terugkeer naar school, naar een (vervolg-)studie of naar het verkennen van de arbeidsmarkt.

In principe wordt bij Digibende zelf geen diploma gehaald. Wel is het vanuit samenwerking mogelijk om vakcertificaten binnen de ICT te halen. Of dit haalbaar en wenselijk is, wordt altijd individueel onderzocht.

Door een samenwerking met IVIO (zie: www.ivio.nl) is het in voorkomende gevallen wel mogelijk om bij Digibende te werken aan deelcertificaten voor een diploma vmbo-t, havo of vwo. Een voorwaarde hiervoor is dat de deelnemer is ingeschreven op een school, dat er financiering voor beschikbaar is en dat alle betrokkenen (inclusief Digibende) er mee instemmen dat dit voor de deelnemer een passende oplossing is.

Er is geen onderwijsvrijstelling nodig om deel te nemen aan Digibende. Wel dient er in het geval van een leerplichtige een akkoord te zijn voor deelname vanuit de school of de leerplichtambtenaar. Hierover gaat Digibende bij gebleken passendheid graag met partijen in gesprek.

Bij Digibende kan werkervaring worden opgedaan. Er kan onder voorwaarden voor worden gekozen om Digibende als stageplaats in te zetten wanneer dit de meest passende oplossing blijkt voor de jongere. Dit geschiedt dan wel altijd in overleg met de school en – indien van toepassing – gemeente.

Werk

Ja, bij Digibende kan werkervaring worden opgedaan. Er worden altijd persoonlijke doelen geformuleerd in de eerste weken na de start aan de deelname en hier wordt jouw persoonlijke programma op aangepast.

 

Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn om werknemersvaardigheden op te doen, in een ritme te komen, structuur te leren aanbrengen of samenwerking met anderen te verbeteren. Ook behoort een ICT beroepsoriëntatie tot de mogelijkheden.

Daarnaast is het mogelijk om tijdgebonden opdrachten of klantcontact te trainen. Zo wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven zodat er sprake is van contact met – en werken voor – echte klanten en leveranciers.

Doordat Digibende een breed scala aan ICT richtingen aanbiedt kan deelname aan Digibende een gelegenheid zijn om kennis te maken met de verschillende disciplines en er zo achter te komen wat echt bij je past. Dit kunnen we samen verkennen en deze verkenning kan een concreet onderdeel zijn van jouw persoonlijke ontwikkelplan. De vakspecialisten vertellen je alles over het werkveld in de praktijk en laten je ervaren wat het inhoudt om in de vakrichtingen werkzaam te zijn. Ben je benieuwd naar het aanbod? Klik hier voor een overzicht.

In principe niet. Bespreek de uitzonderingen op deze regel tijdens een intakegesprek of in een overleg met de vestigingsverantwoordelijke. Digibende werkt nauw samen met partijen die zich wel actief bezighouden met jobcoaching of re-integratie. Zo kunnen we dit vanuit een warme overdracht in gang zetten wanneer je daar klaar voor bent. We kunnen je wel altijd sturing geven in hoe je een geschikte plek kunt vinden die echt bij je past en ondersteunen je bijvoorbeeld bij het maken van een portfolio zodat je goed beslagen ten ijs komt.

Een (ortho)pedagoog zal tijdens het intakegesprek en gedurende jouw traject bij Digibende in nauw contact met jou staan. Samen met jou zal hij / zij uitzoeken wat de oorzaak is van het vastlopen en met jou werken aan vaardigheden die nodig zijn om het in de toekomst wel te laten slagen.

Bij Digibende kan werkervaring worden opgedaan. Er kan onder voorwaarden voor worden gekozen om Digibende als stageplaats in te zetten wanneer dit de meest passende oplossing blijkt voor de jongere. Dit geschiedt dan wel altijd in overleg met de school en – indien van toepassing – ook met de gemeente.

Expertise

Bij Digibende wordt altijd gekeken naar de individuele behoefte van de jongere zelf. Wanneer er sprake is van een angststoornis zal er samen ingeschat worden wat de beste aanpak is. Zo bestaat er de mogelijkheid om rustig op te bouwen naar een grotere deelname zodat iemand niet overvraagd wordt. Wel vinden we het noodzakelijk dat er plan- en doelmatig gewerkt wordt zodat er naar concrete ontwikkeling toegewerkt wordt.

Belangrijk hierbij is de laagdrempeligheid van begeleiding. Bij Digibende staan toegankelijkheid en veiligheid voor iedereen centraal als meest belangrijke waarden. Door de rustige omgeving, kleine groepjes en individuele benadering geeft het jongeren met angsten de kans om te werken aan belemmerende factoren.

Digibende is een creatieve omgeving waarbij digitaal werken een centraal thema is. De vier pijlers leren, werken, sport en spel geven aan dat er ook ruimte is voor ontspanning. Gereguleerd gamen kan daarom onderdeel uitmaken van het programma.

Door gamen als interessegebied mee te nemen in het programma van Digibende, levert dit positieve resultaten op in het verminderen van een gameverslaving. Door het bewust niet uit te bannen maar te implementeren in een vaste weekstructuur van een jongere, wordt er gecontroleerd mee omgegaan.

 

Daarnaast bestaat er binnen het programma van Digibende de ruimte om meer te leren over het maakproces van een game. Dit geeft voor veel jongeren een vernieuwde visie op gamen, wat hen losmaakt van de verslaving.

Digibende vindt het vooral  belangrijk dat er balans komt in de leefstijl van een jongere. Hier kan gamen onderdeel van uitmaken maar daarnaast is er aandacht voor bewegen, gezondheid en ontwikkeling, zowel cognitief als interpersoonlijk.

Digibende biedt een gedifferentieerd aanbod dat bestaat uit een programma van vier onderdelen per dag, elk met een vaste start- en eindtijd. Er wordt gestuurd op volledige aanwezigheid op de toegewezen dagen. De voorkeur heeft dat een jongere hele dagen naar Digibende toe gaat zodat er een bevorderlijke structuur ontstaat die bijdraagt aan een verbeterd dag- en nachtritme.

Wanneer iemand slaapproblemen heeft die structureel blijven bestaan ondanks het gebalanceerde programma, kan er samen met de persoonlijk begeleider worden gekeken naar individuele begeleiding waar in wordt gegaan op slaapritme en ondersteunende methodieken. Mocht dit niet toereikend zijn, dan kan de persoonlijk begeleider doorverwijzen naar externe specialistische hulp op dit gebied.

Wanneer een jongere / jongvolwassene langere tijd niet deelneemt aan school of werk kan er een sociaal isolement ontstaan. Soms is er nog wel sprake van online contacten maar is er geen sprake meer van echte deelname in de maatschappij.

Vaak zijn hier veel negatieve ervaringen aan voorafgegaan. Dit kan effect hebben op  zelfvertrouwen en eigenwaarde. Stappen maken om weer te kunnen meedoen kan dan erg spannend zijn.

Digibende biedt een veilige basis om stappen te maken in deelname in een sociale omgeving. Op deze manier kunnen er weer contacten aangegaan worden met gelijkgestemden. Door de gedeelde interesses en passies, ontstaat er een band met andere jongeren bij Digibende. Er kunnen succeservaringen worden opgedaan en er wordt – naast het ontwikkelen van vakinhoudelijke vaardigheden – gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling. Dit biedt een opstap om ook weer buiten Digibende te participeren.

Digibende biedt een breed palet aan uitdagende modules waaraan kan worden deelgenomen. Binnen deze modules wordt maatwerk geleverd, aangeboden door vakspecialisten. Digibende vindt het ontzettend belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau wordt uitgedaagd. De vakspecialisten en begeleiders gaan dan ook maar al te graag aan de slag om de jongere uit te dagen. Door de kleine groepjes is het mogelijk om optimaal te differentiëren zodat iedereen op zijn eigen niveau kan presteren.

 

Naast de aangeboden projecten, bestaat er de mogelijkheid om samen met de begeleiders eigen ideeën of projecten tot stand te brengen. Digibende is een creatieve broedplaats waarin mogelijkheden centraal staan. 

Hoogbegaafdheid kan ook uitdagingen met zich meebrengen. Het idee dat hoogbegaafd zijn betekent dat het allemaal voor de wind gaat klopt niet. Vaak kampen hoogbegaafde jongeren met uitdagingen op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling, met onderpresteren of met faalangst. De persoonlijk begeleider bij Digibende leert de jongere graag beter kennen en biedt ondersteuning bij deze uitdagingen.

Er wordt regelmatig vastgesteld dat jongeren, ondanks hun capaciteiten, om uiteenlopende redenen niet goed meekomen op school, blijven zitten of op een lager niveau terecht komen. Vaak is er sprake van randvoorwaarden die maken dat het niet lukt om tot leren te komen binnen traditionele vormen van onderwijs.

Niet alleen de cognitieve capaciteiten van de jongere, maar ook de mate van aansluiting met de omgeving en de toegepaste methodiek waarin deze capaciteiten worden aangesproken spelen een grote rol in de prestaties. Wanneer de methodiek niet aansluit wordt vaak gezien dat het op een lager niveau ook niet lukt. In deze gevallen kan sprake zijn van onderpresteren.

Het Nederlandse onderwijssysteem drijft voor een belangrijk deel op de wettelijk gestandaardiseerde manier van beoordelen middels toetsen. Jongeren worden daardoor geconfronteerd met wat wel, maar vooral met wat er niet goed gaat. Voor jongeren met bijvoorbeeld faalangst kan dit een bevestiging zijn van hun gedachten en overtuigingen: “Zie nu wel, ik kan niets.” Vaak leidt dit tot een neerwaartse spiraal.

Dit systeem van toetsen is bij Digibende niet aan de orde. Niet de vraag: “Waar ben je niet goed in?” maar juist vooral: “Waar ben je wel goed in?” staat bij Digibende centraal. Niet omdat het niet belangrijk is om ook te weten wat er minder goed gaat, maar wel omdat deze jongeren hier al vaak mee geconfronteerd zijn en dit een negatief effect heeft gehad op hun eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Eerst bouwen aan succeservaringen is in dat geval het credo.

Ervaren dat iemand ergens goed in is brengt zelfvertrouwen met zich mee. Uit ervaring blijkt dat dit vaak zorgt voor nieuwe, intrinsieke motivatie die door kan werken richting school of een opleiding.

Vanuit Digibende kan voor de deelnemer afstemming met onderwijs plaatsvinden zodat de aanpak die voor de betreffende jongere bij Digibende gevalideerd succesvol blijkt te zijn, ook toegepast kan worden op school.

Digibende doet niet aan verslavingszorg of verslavingsbehandeling. Wanneer er nog actief verdovende middelen gebruikt wordt, is Digibende geen geschikte plek. Als aanvulling op een nazorgtraject of wanneer iemand zelfstandig heeft besloten te stoppen met middelengebruik kan Digibende een gestructureerd ontwikkelprogramma bieden dat houvast kan bieden en kan bijdragen aan het toewerken naar een nieuwe leefstijl.

Wanneer we merken dat de verslaving nog steeds speelt of er een terugval ontstaat, zal er in samenspraak doorverwezen worden naar specialistische hulpverlening.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Een diagnose autisme geeft aan dat bepaalde ontwikkelgebieden zich sneller ontwikkelen of dat er juist wat meer tijd nodig is om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen.

Zo kan sociale interactie ingewikkeld zijn voor iemand met autisme. Het kan voor jongeren met autisme lastig zijn om in te schatten wat voor houding of welk gedrag wordt verwacht in bepaalde situaties. Daarnaast kan het lastig zijn om te begrijpen wat anderen bedoelen met opmerkingen of non-verbale communicatie. Woorden worden vaak in de meest letterlijke vorm geïnterpreteerd.

Ook het omgaan met prikkels kan lastig zijn. Iemand met autisme kan hier eigen oplossingen voor ontwikkeld hebben. Deze oplossingen uiten zich vaak in vormen van terugtrekken, isoleren, afzonderen of vermijden. Het zijn patronen die ontwikkeld zijn en een gevoel van veiligheid bieden.

Ook is er vaak een overmatige interesse voor een specifieke hobby, thema of voorwerp. Vaak verlangt iemand met autisme naar vastigheid en gelijkblijvende omstandigheden; verandering in dit patroon kan een reactie van paniek teweeg brengen.

Bovenstaande kenmerken zijn voorbeelden, maar hoeven niet altijd allemaal aan de orde te zijn. Ze kunnen daarnaast elk in meer of mindere mate aanwezig zijn.

Digibende biedt een gestructureerde, rustige en inhoudelijk uitdagende omgeving binnen een vast programma. De begeleiders en (ortho-)pedagogen hebben veel ervaring met het werken met jongeren met autisme. Iedereen is uniek. Er wordt daarom altijd gekeken naar specifieke behoefte en randvoorwaarden die nodig zijn om er voor te zorgen dat de deelnemer zich veilig voelt en op eigen tempo kan ontwikkelen.

 

Hierdoor is Digibende ook bij uitstek geschikt voor jongeren met autisme.

Digibende biedt ruimte voor de zoektocht die jongeren en jongvolwassenen in voorkomende kunnen doormaken op het gebied van identiteitsontwikkeling. 

Digibende beschikt over expertise en ervaring op het gebied van genderdysforie waardoor er mogelijkheden tot aanvullende ondersteuning zijn. Doordat er binnen Digibende een vrije cultuur heerst waarbij acceptatie van ieder individu centraal staat, mag iedereen er zijn. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat iemand liever met een andere naam aangesproken wil worden, ook zonder dat er sprake is van vastgestelde genderdysforie.

Digibende biedt geen diagnostisch onderzoek, therapie of behandeling. Is hier behoefte aan, dan verwijst Digibende hiervoor door naar externe specialisten.

Overige vragen

Dat is zeker mogelijk. Digibende hecht veel waarde aan een goede samenwerking met professionele partners. Neem voor een afspraak contact op met de vestigingsverantwoordelijke van de betreffende locatie.

Digibende geeft regelmatig presentaties. De inhoud hiervan kan worden afgestemd, evenals de keuze voor een spreker. Dit is afhankelijk van het doel van de presentatie en het aanwezige publiek. Neem voor meer informatie contact op met de vestigingsmanager van de betreffende vestiging.

De verantwoordelijke binnen Digibende voor mediacontacten is Filemon Wesselink. Hij is bereikbaar via filemon@digibende.nl.

Dienstbaarheid, zorgvuldigheid en klantvriendelijkheid zijn voor Digibende belangrijke waarden. We vinden het heel vervelend om te horen dat je een klacht hebt. We willen hier graag naar luisteren zodat we samen een oplossing kunnen vinden. Heb je je klacht al gedeeld met de pedagoog of orthopedagoog en ben je niet naar behoren geholpen? Neem dan contact op met de vestigingsverantwoordelijke.

Heb je het idee dat je klacht hierna nog niet naar behoren is opgelost? Neem dan contact op met de directie via het e-mailadres directie@digibende.nl. Hier wordt altijd binnen 5 werkdagen op gereageerd.

Heb je  bovengenoemde stappen doorlopen en is de klacht hierna nog niet naar behoren behandeld? Neem dan contact op met onze externe onafhankelijke klachtencommissie:  Klachtenportaal Zorg via het nummer 0228 322 205.

Digibende is een groeiende organisatie. Hierdoor zijn we regelmatig op zoek naar bevlogen, enthousiaste en kundige krachten om het team te versterken. Kijk hier om te zien of er op dit moment vacatures zijn.

Wil je een open sollicitatie sturen? Richt je dan tot de recruiter van Digibende via het e-mailadres recruitment@digibende.nl

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Scroll naar boven